دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
معرفی

مشخصات فردی

نام : ارغوان   کاظمی نافچی

پست الکترونیکی : a.kazemi@srbiau.ac.ir

سوابق تحصیلی

آخرین مدرک تحصیلی : دکتری تخصصی

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی : مهندسی مواد - سرامیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی : دانشگاه تبریز

رشته و گرایش تحصیلی کارشناسی ارشد : مهندسی مواد - سرامیک
دانشگاه اخذ مدرک کارشناسی ارشد : دانشگاه صنعتی شریف

رشته و گرایش تحصیلی دکتری تخصصی : مواد پیشرفته
دانشگاه اخذ مدرک دکتری تخصصی : علوم و تحقیقات تهران

سوابق اجرایی

  • دبیر انجمن علمی دانشکده مهندسی مواد- 1390-1388
  • مدیر گروه سرامیک- از 93 تا کنون


عضویت در جوامع علمی

نحوه همکاری

عنوان گروه آموزشی : مهندسی مواد- سرامیک

محل خدمت : دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

سمت اجرایی در دانشگاه : مدیر گروه کارشناسی سرامیک

نوع استخدام : پیمانی

نوع همکاری : تمام وقت

تاریخ استخدام : 1388/01/23

ارغوان کاظمی نافچی

ارغوان کاظمی نافچی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^