دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
دانشکده مهندسی مواد
خلاصه تجربیات

مقالات ارائه شده در کنفرانس ها

مقالات چاپ شده در نشریات

کتب

موضوعات تدریس تخصصی

  • مقطع کارشناسی
  1. ساختار سرامیک ها
  2. فرآیند ساخت سرامیک ها 3
  3. خواص فیزیکی مواد 1
  4. آزمایشگاه فرآیند ساخت سرامیک ها 3
  • مقطع کارشناسی ارشد
  1. سرامیک های مهندسی اکسیدی
  2. روش تحقیق

طرح پژوهشی پایان یافته

پایان نامه های دفاع شده

فعالیت های اجرایی گذشته - جوایز و تقدیر نامه ها

عضویت در هیات تحریریه مجلات علمی و پژوهشی

زمینه های تدریس

ارغوان کاظمی نافچی

ارغوان کاظمی نافچی

محل خدمت:   دانشکده مهندسی مواد

مرتبه علمی : استادیار

^